Category Archives: Rock

Waar vindt ik kracht? - Piet Sybrandy - Kent u deze Christus niet? (Vinyl)

Mits gereserveerd woensdag Bezorging: Broos Verspreiding Maasdijk T De redactie behoudt zich het recht voor advertenties en ingezonden copy te weigeren, zonder opgave van redenen. Ook kan geen aanspraken gemaakt worden op schadevergoe- ding naar aanleiding van foutieve plaatsingen van advertenties en berichten in deze krant. Dat bleek dins- dagavond.

Commissievoorzitter Leo Eijskoot constateerde na ruim vijf kwartier dat de commissie nog geen beslissing kon nemen omdat nog teveel vragen onbeantwoord zijn. Volgens hem gaat het om twee trajecten. Enerzijds de bin- nenstad inclusief De Vliet en ander- zijds Sluispolder-West. Aan het eind van het jaar moeten de on mogelijk- heden duidelijk worden. Volgens hem zijn sleutelguren uit binnenstad en Sluispolder-West wel degelijk betrok- ken bij de plannen.

Dat bepaalde indi- viduele bewoners niet bij de plannen betrokken zijn, was volgens de por- tefeuillehouder niet te voorkomen. Huub de Geus, steunraadslid VSP en Bert de Reuver, steunraadslid D66 pleitten er bij de wethouder op aan om respectievelijk de bewoners bij de plannen te betrekken en voor een open communicatie.

PvdA-fractievoorzitter Peter van Baalen wilde meer duidelijkheid over de nancile onderbouwing van het plan. Ook wilde hij weten wat de Volgens Van Baalen gaat het om een kredietaanvraag achteraf omdat er al de nodige kosten gemaakt zijn. Volgens wethouder Huub Eitjes is het een heel belangrijk project voor Maassluis. Ook voor de economie in Maassluis. Een ander punt waar nog veel over te doen is, is het parkeren in het plan.

Volgens wethou- der Eitjes moet daar nog goed naar worden gekeken. Stoppen met de plannen zouden volgens de portefeuil- lehouder belemme- rend kunnen werken. Maar de wethouder zei wel rekening te houden met extra geld uit het Gemeentefonds om- dat er huizen gesloopt worden en er dan nog geen nieuwe huizen zijn en Maassluis dan minder geld krijgt. De opmerking dat er huizen gesloopt gaan worden is opmerkelijk omdat vestigingsmanager Maasdelta Maassluis Frank van der Plas enkele weken geleden in een interview met deze krant aangaf dat het nog hele- maal niet duidelijk is of en hoeveel huizen er gesloopt gaan worden.

Teveel hooi op de vork? Nico Ouwehand, al meer dan 25 jaar woonachtig aan het Da Costaplein, maakte dinsdagavond gebruik van het recht om in te mogen spreken bij de commissie. Zo vertelde hij dat er al een projectorganisatie blijkt te be- staan voor de herstructurering van Sluispolder-West.

Daar is verder geen ruchtbaarheid aan gegeven. Het aantal opgeleverde woningen van andere projecten blijft achter als gevolg van uitstel van de sloopplan- nen elders. Er is dus nog wel iets te doen voor Maasdelta in Maassluis. Nico Ouwehand vroeg zich af of de woningcorporatie misschien te veel hooi op de vork heeft genomen.

De Westwijk is in ieder geval nog lang niet klaar. Verder stond Nico Ouwehand stil bij de nancile kant van het verhaal. Volgens hem hebben deelnemingen aan projecten de woningcorporatie in een verlies opgeleverd van 3,1 miljoen euro.

De bestede som aan onderhoud daalde in met 2,8 miljoen euro. Neemt men het onderhoud niet seri- eus? Er staat een totaal aan leningen in de boeken van miljoen euro. Het eigen vermogen bedraagt miljoen euro. Een deel van dat be- drag zit in de bestaande huizen, dus niet opvraagbaar. De markt voor koopwoningen is verder verslechterd.

Men heeft er in welgeteld negen verkocht. Over de manier waarop Maasdelta huurders bij zijn plannen betrekt en laat mee participeren, zei Nico Ouwehand geen hoge pet op te heb- ben. Tenslotte zul je je toch neer moet leggen bij de te nemen beslis- singen. Nico Ouwehand zei wel te hopen dat de leden van de gemeen- teraad zich ervan bewust te zijn dat dit soort plannen, die volgens hem voor veel mensen onbegrijpelijk zijn, de afstand tussen politiek en burgers opnieuw groter zal maken.

Tenzij u zich, bijvoorbeeld door het weigeren van een sloopvergunning, verzet te- gen onredelijke plannen, die ondanks mooie woorden toch voornamelijk een nancieel doel dienen. Maassluis mooier maken is een fraaie maar lege slogan als je nieuw te bouwen huizen niet kunt betalen. De belangen van huurders staan op een tertiair niveau, zo lijkt het.

Tenslotte vroeg Nico Ouwehand nog aandacht voor de plannen met de Schuurhof. Daar wonen veel oude mensen die een verhuis minder ramp- zalig vinden. Mijn schoonmoeder van 89 gewoon- ten en ik weet dus waarover ik praat. Maasdelta zegt dat zij de bewoners netjes zal behandelen. Navraag leert echter dat zij slechts een half jaar meer de tijd krijgen om naar een an- dere woning uit te kijken dan de an- dere bewoners.

Foto: Roger van der Kraan Nog veel vragen onbeantwoord Misschien kom ik volgend jaar terug met mijn broertje De twaalfjarige Tejas Ziegler heeft dit jaar op overtuigende wijze de hoofdprijs gewonnen van de Maassluise Muziekweek.

Het was voor de 53e keer dat dit muzikale evenement werd georganiseerd. De jury was zeer onder de indruk van het pianospel door Tejas en gaf hem dan ook hoge punten.

Door Chrit Wilshaus Dat Tejas dit jaar zeer terecht ge- wonnen heeft, bleek vorige week zaterdag bij het Slotconcert van de 53e Maassluise Muziekweek. Bij dat concert speelde hij zes Bulgaar- se dansen van de componist Bela Bartok, die in zeer grote technische vaardigheid van de uitvoerende vra- gen. Na aoop van het concert ver- telde Tejas tegen deze krant dat hij helemaal niet verwachtte dit jaar met de hoofdprijs naar huis te gaan. Vijf jaar geleden deed hij voor het eerst mee.

Ik vond het gewoon leuk om mee te doen. Thuis is Tejas dagelijks achter de piano te vinden. Volgens ei- gen zeggen studeert hij dagelijks twee uur. Maar ik zou graag drie uur per dag willen studeren. Tejas kan nog niet precies aangeven hoe belangrijk muziek voor hem is. Dat moet ik nog goed uitzoeken. Ik kan zonder muziek maar zonder mu- ziek zou ik wel heel anders zijn.

Het heeft mij echt benvloed. Wat vindt hij zo mooi aan de muziek van Bela Bartok? Het is heel experimenteel en ook een beetje natuurlijk. Verder vind ik het heel erg realistisch.

Tejas gaat naar de internationale mid- delbare school in Rotterdam. Wat hij later worden wil, weet hij nu nog niet. Ik heb heel veel ideen. Maar ik vind wetenschap ook interessant. Maar fotograaf zijn zou ook interes- sant kunnen zijn. Dat had ik ook altijd willen combineren met muziek. Wel is in ieder geval duidelijk dat hij blij is met de hoofdprijs van de Maassluise Muziekweek. Mijn opa speelde ook piano. Het feit dat hij speelde, moti- veerde mij een beetje om ook piano te gaan spelen.

En mama zei altijd dat het een goed basisinstrument was. Zelf mag hij niet meer terugkomen bij de Maassluise Muziekweek. Maar misschien kom ik volgend jaar wel terug met mijn broertje, als hij ten- minste wil. Volgens organisator en presentator Nelleke Elzinga van Muziekcentrum Opmaat speelde alle deelnemers goed dit jaar.

We hebben wel eens een jaar gehaald dat een kindje naar voren kwam en nauwelijks speelde of er iedere keer uitvloog maar dat hebben we dit jaar helemaal niet ge- had. Er waren dit jaar natuurlijk heel veel niveaus maar ik bekijk het altijd van een hele positieve kant.

Ik denk als een kind zelfstandig kan spelen en niet echt helemaal afschuwelijk vals is of er niet steeds naast zit, is dat po- sitief, denk ik. Het is niet erg als een kind een keertje een fout gemaakt. Dat is meer het gevoel van het kind zelf dat het vervelend vindt, dan dat een jury dat gelijk als minpuntje ziet.

Een jury kijkt natuurlijk naar hele an- dere dingen. Techniek Volgens Nelleke Elzinga, en zij heeft er beroepsmatig toch kijk op, speelt Tejas met een enorm gemak en met een geweldige techniek. Alle loop- jes zijn vlekkeloos in tempo en ritme en Bela Bartok is toch zeer ingewik- kelde muziek. De prijzen van de Maassluise Muzie- kweek werden bij het Slotcon- cert uitgereikt door wethouder van Cultuur Gerard van der Wees.

Hij feliciteerde alle prijswinnaars van de Maassluise Muziekweek van harte en vond dat ze daarmee fantas- tische prestaties houden geleverd. De Maassluise Muziekweek is in- middels een evenement geworden van nationale betekenis. Volgens de wethouder gaat het te ver om te veronderstellen dat deelne- mers aan de Muziekweek daardoor uitvoerend of docerend beroepsmu- sicus zijn geworden, maar volgens hem is het alleszins aannemelijk dat zij daardoor wel zijn gestimuleerd.

Het aantal voormalige deelnemers dat in de wereld van de professionele muziek en zang beroepsmatig werk- zaam is, is dan ook bepaald indruk- wekkend te noemen. De deelnemers aan deze week bele- ven ongetwijfeld veel plezier en veel genoegen aan hun hobby.

Sommigen dromen wellicht van een professio- nele carrire in de muziek en steken veel tijd en energie in hun bezighe- den en bereiken daarmee grote pres- taties.

Deze prestaties, en vooral die van de winnaars, krijgen weer de nodige aandacht in de publiciteit. En daarmee zijn deze jonge mensen voorbeelden voor leeftijdgenoten. In feiten zijn zij rolmodellen, waar ande- re jongeren zich aan kunnen optrek- ken. Als er daardoor meer jongeren aan muziek gaan doen, in welke vorm dan ook, dan is dat winst voor ieder- een.

Voor de deelnemers maar ook voor de maatschappij omdat daarmee een stukje culturele ontwikkeling wordt bereikt. En daarmee leveren deze activiteiten een wezenlijke bij- drage, naast sport en onderwijs aan een goed opgroeiklimaat voor onze jeugd. Als wethouder Cultuur en als wethouder Jeugd ben ik blij dat de ge- meente Maassluis nog steeds in staat is hier een bijdrage aan te leveren. Sa- men met de andere sponsors van deze avond. Muziekcentrum Opmaat is de spil in deze regio en ik hoop dat ze die functie nog lang zal blijven ver- vullen.

Muziekcentrum Opmaat voorzitter Hans van Wijk bedankte aan het eind van het Slotconcert Nelleke Elzinga nadrukkelijk voor haar inzet. Nel- leke Elzinga heeft achter en voor de schermen ontzettend veel werk ver- richt om deze Maassluise Muziek- week tot een succes te maken.

Ik weet uit eigen ervaring wat dat betekent. Ik heb haar zien zweten, ik heb haar met wallen onder de ogen gezien en uiteindelijk heeft zij ernaar toegeleefd en dat is altijd een hele prestatie.

Iede- re keer weer vind ik het heel erg knap dat ze dit naast haar normale, drukke werkzaamheden doet. Ik hoop dat je de 54e Maassluise Muziekweek vol- gend jaar ook weer kunt organiseren en ik zal kijken of we ooit een keer een beker aan je kunnen uitreiken, maar dat zal dan waarschijnlijk zijn bij de 75e keer.

Winnaar van de muziekweek Tejas Ziegler. Fotos: Roger van der Kraan. Schrijvende Lezers Hoezo geen verhuftering in Maassluis Als regelmatige bezoeker van de Ko- ningshoek, wordt ik geconfronteerd met zaken die absoluut niet thuis ho- ren in een winkelcentrum.

De beheer- der doet er alles aan om het gezicht van de Koningshoek te verbeteren, veiliger te maken en op te vrolijken, we kunnen zelfs over tapijt lopen. Waarom gaan sommige bezoekers hieraan voorbij? Nee we zullen het niet meer hebben over rokende be- zoekers, racende scootmobielen en al lopend papiertjes, bonnetjes en overig troep achterlatend.

Het wordt met de dag gekker, afgelopen vrijdag 1 maart werden wij geconfronteerd met 2 dames die het nodig vonden, ondanks enorme verbodsstickers op de deuren, hun hondjes mee te ne- men het winkelcentrum in. Letterlijk schijt hebben aan alles en iedereen, als dit geen verhuftering van de bo- venste plank is weet ik het niet meer, groet van een regelmatige bezoeker.

Tuitel, Maassluis Schrijvende Lezers In de laatste Maassluise Courant lees ik op pagina 4, dat het college niet meewerkt met het plaatsen van elec- tro palen. Deze starre houding heb ik ook er- varen. Vorig jaar heb ik het verzoek voor het plaatsen van oplaadpalen ingediend. Aantrekkelijk voor toerisme per ets en terugdringen CO2 in de stad. Ook voor electrische scooters en autos. De inspiratie kwam van de ECO mo- biel beurs Rotterdam.

Nu schijnt er een bedrijf te zijn dat gratis palen plaatst. Iedereen heeft hier baat bij. De Gemeente hoeft en- kel toestemming en toegang te verle- nen bij het zoeken naar een goed punt. Kijk bij www. E-laad sluit je aan. Als ik de reactie naar J. Burger koopt voor gereduceerd tarief LED lamp en le- vert een gloeilamp in. Maassluis ziet het licht niet. Groendak subsidie in Den Haag en andere steden een groot succes, bij Maassluis loopt dat initiatief niet van een leien dakje.

Zonnepanelen subsidie of stimule- ren? Veel gemeenten doen dit, bij Maassluis kan je het dak op met je aanvraag. Gek genoeg als je vraagt naar het snoeien van de bomen vanwege de zon licht afnamelaat Maassluis de bomen tot in de hemel groeien. Heeft u ze ook al gezien? Die onver- schrokken lenteboden. Hoe koud en guur februari ook kan zijn, elke pol- derjongen weet, begin maart komen de kievieten en rond de 16e wordt het eerste ei gelegd, soms wordt het zelfs al direct gevonden.

WERD, is een beter woord, want waar elke rechtge- aarde polderjongen elk jaar naar uit- keek is reeds lang verleden tijd. Nu kun je ze zien staan, turend over de polder met een diep en pijnlijk ver- langen, naar de jaren van weleer. Wat kan het hart sneller doen kloppen dan zoevende en roepende kievieten bo- ven het polderland?

Je mag de polder niet eens meer in en zelfs de Friezen zijn aan banden gelegd. Milieuactivisten zwaaien de scepter en de duizenden, duizenden ganzen, zitten vleugel aan vleugel en veranderen het grasland in een mest- vaalt. De eerste koppel kievieten moest een heuse strijd leveren voor ze konden landen.

Onze trouwe lenteboden wor- den schaars en wellicht straks zeld- zaam. Natuurlijk zijn ook de Grutto en de Tureluur de dupe.

We kunnen de rij gemakkelijk aanvullen. De vo- gels die vroeger al met weinigen wa- ren zijn reeds lang verdwenen. In de mensenwereld zoeken we voor iedereen levensruimte, maar bij ons beheer van de natuurvogels hanteren we andere maten. Werd vroeger overbevolking en ver- dringing beheerst. Nu laten we Gods water ganzen over Gods akker lo- pen.

Mollen vangen is een vies woord geworden. Onze boeren zijn altijd de beste ken- ners van de natuur geweest, die ken- nis kun je op de hoogste universiteit niet leren. Zij hebben de huidige be- treurenswaardige situatie reeds lang voorspeld. Dan hoort u ook nog een boeiend verhaal over Reintje de vos, over de kouwen etc.

Wat zal ons antwoord zijn als we strakst reken- schap moeten aeggen van ons rent- meesterschap? Vergeet echter niet te genieten van deze kostbare tijd en zuig uw batterij weer vol met de uitbundige kracht een ontwakende natuur.

Ik bedoel gewoon zelf denken? Het komt echt niet alleen bij de over- heid voor maar echt overal, sinds de computer communiceren we niet meer, het staat in de computer, dus ja, denken zijn we niet voor aan geno- men, en initiatief of verantwoording nemen doen we ook niet meer. Er wordt in de Lijnbaan gelijkertijd geschilderd aan de woningen en het riool vervangen. Hadden die het niet kunnen cordineren?

Er wordt bij elk weertype geverfd, ge- volg, dat moet wel eens over, econo- misch? Tijdrovend en duur denk ik zo maar, dan zet men een stelling op en ja dan moet er ook gegraven worden voor aansluiting riool aan huis.

Men doet allemaal maar wat en de burger? Die wordt er gestoord, gefrus- treerd, boos en wanhopig van. Mijn voormalig werkgever, een bui- tenlands bedrijf, stuurt allen die een pensioen ontvangen elk jaar een pa- pier waarin je moet verklaren dat je nog leeft, ja, en dat moet dan getekend worden door een arts.

Misschien een idee voor de Nederlandse overheden? Tuurlijk kun je frauderen maar dan ben je extra strafbaar, en kun je zwaarder straffen, er is dan nl.

Maar goed ter zake, ik ingevuld en naar de huisartsenpraktijk voor een stempel en handtekening, ben er min- stens 10 jaar patint, heb netjes een legitimatiebewijs bij me want je kunt natuurlijk niet zomaar iedereen ge- loven, maar wordt er in de computer gekeken?

Om legitimatie bewijs met foto gevraagd? Nee, ik moet de vol- gende dag terugkomen want het zal aan de dokter voor gelegd worden! Mijn reactie belachelijk, dat Waar vindt ik kracht? - Piet Sybrandy - Kent u deze Christus niet?

(Vinyl) je niet, ja hoor bloedserieus, wees of eerlijk en zeg dat je geen Engels leest of check zoals bovengenoemd en stempel of desnoods, ga tussen 2 pa- tinten in even bij de dokter naar bin- nen, 1 zin hoeft ie maar te lezen, geen wonder dat er overal bezuinigd moet worden er worden sloten tijd en dus geld verspild. Hoe lang denkt men dit nog vol te houden? Bea Scheurwater Schrijvende Lezers Enqute ondernemers Stadshart Alle winkeliers in het Stadshart heb- ben deze week een enqute gekregen over onderwerpen als hoe veilig ze zich in de winkel voelen.

Vier jaar ge- leden is deze enqute ook gehouden, een nulmeting. Twee jaar geleden is er weer een enqute gehouden de zoge- heten n-meting. De nieuwe enqute kan laten zien of er vooruitgang is ge- boekt. Winkeliersvereniging Binnenstad, de politie, de Kamer van Koophandel, de brandweer en de ge- meente Maassluis hebben op 3 janu- ari de intentieverklaring voor het aanvragen van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor het Stadshart on- dertekend.

Het doel was de krachten te bundelen op het gebied van veiligheid. Het blijkt dat het bundelen van de krachten op het gebied van veiligheid zeer prettig en efcint werkt en dat heeft ertoe geleid dat het KVO werd aangevraagd waardoor vervolgens op 5 september de eerste Ster kon worden uitgereikt.

Op 7 oktober volgde de tweede Ster. Het behalen van de eerste en tweede Ster toont aan dat er goede afspraken zijn over de veiligheid in het open- bare gedeelte van de binnenstad.

De werkgroep KVO is vervolgens verder gegaan op het ingeslagen pad. Twee jaar na het verkrijgen van de tweede ster kan er een aanvraag worden in- gediend voor de derde Ster, het Con- tinu Samenwerken. Er moeten door de werkgroep en ook de ondernemers nog wel wat opdrachten worden uit- gevoerd, zoals het houden van een derde enqute. Er zal op 20 maart ook weer een schouw worden gehouden in het Stadshart. Daarnaast komt er een actualisatie van het plan van aanpak.

Als deze opdrachten zijn uitgevoerd komt er een evaluatieverslag. Dan zal de aanvraag worden ingediend; de gemeente Maassluis gaat ervan uit dat de derde Ster in het najaar kan worden uitgereikt. D66 wil etspad in Blankenburgtunnel D66 Zuid-Holland wil dat wanneer de Blankenburgtunnel wordt aange- legd, er een etspad in komt te lig- gen. Statenlid Jan Willem van Don- gen heeft daarvoor gepleit tijdens zijn maidenspeech in de vergadering van Provinciale Staten op woensdag 29 februari.

Binnenkort gaan het Kabi- net en de Tweede Kamer beslissen of de Blankenburgtunnel er gaat komen, of dat de alternatieve Oranjetunnel aangelegd gaat worden. In de Blan- kenburgtunnel is het, in tegenstelling tot de Oranjetunnel, technisch moge- lijk een etspad aan te leggen, van- wege de minder steile helling. Van Dongen: D66 wil dat als voor de Blankenburgtunnel gekozen wordt, er ook een impuls gegeven wordt aan het etsverkeer in Zuid-Holland. Zo- als ook de Beneluxtunnel een etspad heeft, moet dat ook in de Blanken- burgtunnel komen.

Wij investeren als provincie enorm veel in een goed etsnetwerk, en verwachten dat ook het Rijk ervoor wil kiezen om deze duurzame en gezonde vervoersvorm te stimuleren. Mede door D66 is 35 miljoen euro extra gereserveerd voor aanleg van etswegen in Zuid-Holland in de periode tot De opmars van de electrische ets is een van de redenen voor Van Dongen om te pleiten voor extra investeringen in etsverkeer. De afstanden die je af kan leggen met de ets worden steeds groter.

De ets is ht alternatief voor de auto en openbaar vervoer in onze drukke provincie. Als er dan toch een tunnel komt tussen de Noord- en Zuidoever van de Nieuwe Waterweg, dan moet die ook door etsers gebruikt kunnen worden.

Op bepaalde plekken kiest de ge- meente ervoor om beton- in plaats van basaltblokken aan te brengen. Door Chrit Wilshaus In het kader van Maassluis mooier maken, zou het meer voor de hand hebben gelegen dat de gemeente voor basaltblokken had gekozen ,zei CDA fractievoorzitter Roderick Wols dinsdagavond tijdens het Actu- aliteitenhalfuur in de gemeenteraad.

Wols hield een pleidooi om langs de hele Geerkade gebruik te maken van basaltblokken. Het verschil tussen basalt- en beton- blokken, Dat de gemeente niet voor basaltblok- ken kiest langs de hele Geerkade is vol- gens hem dan ook een gemiste kans. Maar wethouder Huub Eitjes Finan- cin dacht daar duidelijk anders over. Gezien de andere werkzaamheden die nog uitgevoerd moeten worden in de stad, zou het nancieel niet verant- woord zijn om overal basaltblokken te gebruiken.

Volgens de wethouder zijn die ook nooit langs de hele haven toegepast. Foto: Roger van der Kraan Gemiste kans Alle prijswinnaars kregen een beker. Thema-avond 1 de Raadzaal Toelichting veiligheidsbeleid en ontwikkelingen politie De avonden vinden plaats in het stadhuis aan de Koningshoek.

De agenda en bijbehorende stukken zijn in te zien op de website www. Groenewegen Hofsingel 31 AL Maasland Er is gelegenheid tot afscheid nemen op zaterdag 10 maart van De afscheidsplechtigheid zal worden gehou- den op maandag 12 maart om Na deze plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

Nooit meer: Zijn lust en zijn leven Naar de werkplaats Met Kees Zijn opmerkingen Opruimen Na een ongelijke strijd tegen zijn slopende ziekte is toch nog onverwacht op jarige leeftijd overleden Jan Groenewegen senior Oud-directeur van ons bedrijf Wij zullen zijn betrokkenheid en inzet tot op het laatste moment voor het bedrijf, ons al- tijd blijven herinneren.

Directie en medewerkers Aannemersbedrijf Groenewegen bv. Het Ambacht 6 AK Maasland In verband met de crematie op maandag 12 maart is ons bedrijf gesloten vanaf Lach om wat ons samen heeft doen lachen.

Denk aan mij, spreek mijn naam uit thuis, zoals je altijd gedaan hebt, zonder hem te benadrukken, zonder droefheid. Brinkman-van den Engel en A.

Brinkman Marille, Helma A. De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 10 maart om Na aoop is er gelegenheid tot condoleren. Ergens op een plekje hier niet ver vandaan spelen s nachts de elfjes in het licht van de gouden maan. Ze zingen hun mooiste lied zweven ze zorgeloos en blij en als je heel goed luistert zingen ze voor jou en mij.

Baksteen en J. Baksteen-Libregts K. Baksteen-van der Velde J. Baksteen en A. Baksteen-Rank Neven en nichten Correspondentie-adres: C.

Dank voor al het goede dat we samen mochten genieten. Ton De overweldigende belangstelling, kaarten, brieven en prachtige bloemen, die we bij het overlijden van mijn soulmate, onze bijzondere papa, schoonvader en bonpa Antonius Andras Paulus Maria Geldens hebben ontvangen, zijn ons tot grote steun om de weg, die hij altijd met ons is gegaan, verder te bewandelen. Wij danken U daar heel hartelijk voor. Wanneer het onvermijdelijke zich in uw omgeving voordoet, moet u erop kunnen vertrouwen dat alles wat met het sterfgeval te maken heeft perfect wordt afgehandeld.

Voor Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Hoek van Holland en omstreken is er de uitvaartverzorging van mevr. Zij beschikt over een organisatie met ervaren, vakkundige mensen die beseffen dat in droeve omstandigheden alleen persoonlijke wensen tellen. Bloemhof, Maassluis. Wegens vestiging nieuwe tandarts kunnen patinten zich weer inschrijven bij Tandartsenpraktijk de Hoektand.

Inschrijven kan via de website: www. Zolang de voorraad strekt. Alle verdiepingen zijn voorzien van een balkon. Het pand heeft veel achterstallig onderhoud,met name in de beneden woning bestaande uit souterrain en begane grond. De 1e verdieping van de bovenwoning met balkon is goed bewoonbaar.

Er is een woon- slaap- en badkamer met bad, alsmede een keuken en apart toilet. Op de 2e gedateerde verdieping, zijn drie slaapkamers en een bad- kamer. Vraagprijs: Laat het reinigen, impregneren en opnieuw invegen met zand.

Je stelt jezelf bloot aan alle aanwezige emoties die op zijn beurt een helende kracht hebben… de kracht van de Chicago- en West Coast blues! Zo draagt Mitch Kashmar er zonder enige twijfel toe bij dat onze waardevolle bluescultuur in de belangstelling blijft.

Ijzersterk album dat geschiedenis gaat schrijven en bij deze nodig ik Joshua Black Wilkins uit op de editie van Blue Highways. Dwight Yoakam moest 10 jaar knokken om zich een publiek te verwerven. Yoakam speelde terug de traditionele country. De traditionele klanken van de country moest toegankelijker gemaakt worden voor het hedendaagse publiek. Met zijn gevoel voor traditie wist hij de ingeslapen country van de nodige impuls te voorzien.

Net als jaren daarvoor zijn grote voorbeelden Hank Williams, Buck Owens en Merle Haggard dat deden, gaat Yoakam verder op de pad dat zij legden. Het debuutalbum Guitars, Cadillacs, etc. George Strait en Randy Travis. De duetten op dit album die hij met Deana Carter en Heather Myles doet waren de echte hoogtepunten van deze verzamelaar. Na jaren veel success te hebben gehad in Nashville ging het dus de laatste jaren wat minder met zijn muzikale carriere, maar na zeventien albums in twintig jaar met vaste producer Pete Anderson was de koek wel degelijk op.

Ondertussen liep Dwight aan tegen gitarist Keith Gattis en diens typische Telecaster riffs. Hij dacht terug aan begin jaren ' Toen scoorde hij zijn eerste nummer met "The Streets Of Bakersfield", dat hij opnam met zijn grote voorbeeld Buck Owens. Hij besloot nu terug te gaan naar zijn roots. Yoakam schreef twaalf beauty's van nummers, tekende een contract bij independent New West, waar hem meer artistieke vrijheid wordt gegund, en nam voor Waar vindt ik kracht?

- Piet Sybrandy - Kent u deze Christus niet? (Vinyl) 18de album het heft volledig in eigen hand. Samen met Keith Gattis gitaarMitch Marine drumsTara Prudaniuk bas en Skip Edwards orgel, pedal steel, piano zorgt hij voor twaalf ijzersterke nummers over liefde en liefdesverdriet. Met "Blame The Vain" en Fulks's "Georgia Hard", weten we nu zeker dat annoer nog steeds fantastische traditionele country wordt gemaakt en daar zijn we heel blij mee. Alles onder het motto: one, two, three, four, five, sixseveneightnine, ten Little Aron has a voice well suited to the Rockabilly style, and the music performed by his band is lively and infectious, with hot guitar and a thumpin' double bass.

Take a trip to a town called Killville where nobody gets out alive and about the best you can hope for is a quick and painless demise.

The Killbillies are bad boys with a self-described white trash musical sensiblity and lyrical dark humor. Het klinkt en ziet er allemaal wat angstwekkend uit maar schijn bedriegt.

Angry Johnny and the Killbillies "The most RIP - roarin', butt - kickin', combo yet to bust out of the so - called "no Depression" ranks" Holley George - Warren, the Village Voice zijn erin geslaagd om een erg gevarieerd maar prima Americana album af te leveren. Blijkbaar is het fictieve Killville in Massachussets niet zo een aardig dorpje Het zijn thema's die John Erush als het ware in de schoot geworpen zijn om een erg somber verhaal over one unlucky son of a bitch called Monroe op te hangen.

Het lijkt wel of Jason Ringenberg zijn Scorchers terug verzameld heeft. Een staaltje mondharmonica van Agry Johnny himself en subliem banjogepingel van Goatis T.

Dat de hedendaagse West Coast blues scene zeer rijk is aan blues talenten, dan kunnen we die zeker terugvinden in de West Coast super groep die hunzelf The Mannish Boys noemen.

En met hun debuut "That Represent Man", brengen ze een van de beste albums van het jaar op de markt. Als u weet dat u in The Mannish Boys de absolute top van de West Coast blues veteranen en de jonge garde spelen, weet u dadelijk wat u te wachten staat. Deze groep bestaat nl. Finis Tasby is zowat de spil van deze groep, Tasby's stem weet duidelijk de bluessound van de jaren '40 terug te doen herleven en weet daardoor een zekere meerwaarde aan deze plaat te geven.

In de beginjaren '60 verhuisde hij van Dallas naar Los Angeles, en in het begin van de jaren '70 vormde hij een band, en mocht dadelijk optreden in het voorprogramma van B. Zijn eerste cd werd uitgebracht in voor Shanachie, gevolgd door het prachtige "Jump Children" voor Evidence in Tevens zijn Tasby's vocale bijdragen terug te vinden bij opnames van o.

King's "Partin' Time'" met een B. En de andere vocalisten? Pianist Leon Blue zingt ook prachtig in de jazzy West Coast swing van Jimmy Nolan's "You Been Goofin'" en Johnny Dyer die niet enkel het vocale voor zich neemt in Little Walter's "Temperature", weet ook die temperatuur op harmonica te behouden zoals in Walter's originele versie.

Mijn favoriet is echter de uit L. Hij heeft een stem om blijven naar te luisteren denkende aan de grote Esther Phillips. Champion, wist mij al in te verrassen met zijn album "What You Want", dit terloops gezegd. Maar goed The Mannish Boys is een all-star groep die covers en bewerkingen mooi laten afwisselen met eigen werk. De opnames zijn van uitstekende kwaliteit wat de songs alleen maar ten goede komt.

Daar alle leden van dit gezelschap hun eigen band hebben is het maar te hopen dat ze vroeg of laat de tijd vinden om hier een vervolg aan te geven. But I am bright, and warm and funny, and I can rock your world all night. I' m not slim, petite and curvy, and my skin's not quite skintight.

But I am soft, sweet and earthy, and I know how to rub you right. Jesus Christus, dan hoor je overal vertellen dat er geen zangeressen meer zijn, dat het clubcircuit op zijn gat ligt, dat de festivals vrouwonvriendelijk zijn kwestie programmatie dat de kerken leeglopen Hier is de oplossing Marissa Nadler is afkomstig uit New York en bespeelt de instrumenten grotendeels zelf. Zo is er de akoestische gitaar, het orgel, de banjo, cello en ukulele. Dit instrumentarium bij de wat vlakke songs zorgt ervoor dat de songs een wat voorspelbaar karakter hebben.

Haar treurige liedjes, in een soort ballad-achtige folkpop gegoten, vertellen over dood en veroordeelde liefde en zijn ongewoon mooi. Haar vorige cd "Ballads Of Living And Dying" werd vorig jaar al eens in eigen beheer uitgebracht, maar kwam begin dit jaar dan toch op de markt. Dit album was meteen een bijzonder aangename verrassing, want "Ballads Of Living And Dying" is een hele mooie cd hetgeen we ook kunnen zeggen van de elf semi-akoestische folksongs van de opvolger "The Saga Of Mayflower May".

Een cd die ballads bevat, songs die voor het overgrote deel donker zijn en overlopen van melancholie, maar incidenteel ook zorgeloos en opgewekt kunnen klinken. En toch zo intiem, om dicht tegen je aan te drukken. Soms haalt Nadler er een orgel Brian Mc Tear bij of gooit ze het met een banjo over een andere boeg maar steeds komt ze tot introverte folkliedjes die je adem doen stokken. Maar wat vooral opvalt is de hoge stem van Marissa Nadler.

Een stem met sopraankwaliteiten die zo af en toe behoorlijk sacraal klinkt, maar gelukkig ook de warmbloedigheid niet ontbeert. Traditionele folk staat centraal op "The Saga Of Mayflower May", maar Marissa Nadler is ook niet vies van blues, country of psychedelica. Het resultaat is een ingetogen werk, een hypnotiserende prachtplaat die liefhebbers van folky singer-songwriters zeer aangenaam zal verrassen. Soms is het net of Joanna Newsom je toezingt, of een Josephine Foster.

Binnenkort komt ze overigens naar Europa. Je kan haar ondermeer op zaterdag 18 juni gaan bekijken in de Bunker te Brussel alwaar ze met Ariel Pink en Lawrence Wasser ten dans speelt. Oude liefde roest niet en in het geval van Lorrie Singer en Bradley Kopp lijkt het sprookje als nog een happy end te krijgen. Beiden ontmoeten elkaar ergens eind jaren '70 in Boulder, Colorado en verloren mekaar een tijdje later uit het oog. Het zou duren tot eer de draad werd opgenomen en een jaar later luiden de bruiloftsklokken.

Mei 05 kan je bijna spreken van een greatest hits album. Het gevolg kan je raden For one, while many rock bands can lay claim to a a blues based sound, The Shambells have real blues and roots music backgrounds that run very deep indeed. Zo was gitarist Pete Kanaras jarenlang lid van The Nighthawks en speelde hij in de band van harmonica virtuoos Steve Guyger.

Recorded in glorious analog sound by Philip Stevenson and mastered by the legendary Bob Olhsson of Motown Records fame, Conclusie : "A Fool Like you" and me moesten nu al op weg zijn naar de platenboer Tangleweed is a five-person acoustic band from Chicago, Illinois.

Songs die bij de liefhebbers van deze muziek zeker een lichtje doen branden. Dit is hun debuutalbum dat live werd opgenomen in true field-recording fashion, with Bob Weston at the helm of the two-track tape recorder with vintage microphones and mixer. There are no overdubs. You can hear floorboards creak between takes. You can hear feet stomping. You can hear voices crack to be heard above the din of five instruments. It is a flawed record, but also a very human one.

Meer moet dat niet zijn! People are surprised Janis Joplin meets Bonnie Raitt Nanette Arndts aka Sister Blue die ook Waar vindt ik kracht? - Piet Sybrandy - Kent u deze Christus niet? (Vinyl) haar zwarte outfit ook wel eens de female J. Cash genoemd wordt. Optreden John Hammond, BB. Interessant, net als haar schitterend album dat een uitstekende gelegenheid moet zijn om deze dame eens naar Europa te halen. Want je krijgt waar voor je hard verdiende eurootjes met zestien eigen songs, een strot waar je U tegen zegt, en een extra vermelding voor Mark Furman guitars,banjoMarky B harmonica en Ronney Carroll slide guitar en Lee Shusterman organ on "Out of Luck".

Sister Blue is op goede weg! Personally, I think it's all crazy talk because not one of those artists has anything in common with the next - except that they are all men.

So, that's good at least. Blijkbaar een massa interessante invloeden en nog meer leuke vooruit zichten. Een verwittigd man is er twee waard Ryan James brengt een aardig album op de markt Label : Armadillo Music www. Een optreden van gospel over soul naar blues, niets is voor hem een probleem.

Net als wij vaststelden op zijn in uitgebrachte cd "Man Without A Home" is Eugene Bridges een nomadische muzikant. Hij brengt zijn leven door op de weg, zijn huis is waar zijn volgend optreden plaatsvindt.

Geboren inEugene is de zoon van bluesartiest Hideaway Slim, en zijn moeder is van de Bullock familie, dezelfde als Anna Mae Bullock, beter gekend als Tina Turner. Op zijn vijfde speelde hij reeds in zijn vaders band in Louisiana en toen hij dertien was, had hij zijn eerste eigen bluesband, The Five Stars. Na zijn diensttijd in Texas ontstond de eerste Eugene Bridges Band.

Hij wordt niet met de minsten vergeleken: hij speelt gitaar als B. King en heeft een stem als Sam Cooke. Hoewel dat wij met "Give Up On Love", prijsbeest van deze plaat, konden genieten van een stevig potje Texas blues. Hebben we er weer eentje? Nieuwe versies van Emmylou Harris en Gram Parsons? Pure countrymuziek, zonder foefjes en toevoegingen opgenomen.

De wisselwerking tussen deze twee artiesten was meteen raak, ofwel de geladen stem van Frazzini gekoppeld aan de licht nasaal en ruw klinkende mannelijke wederhelft, want de meeste liedjes zingen ze samen. En dat hun tweede plaat hun debuut gaat overtreffen is nu al zeker. Huiveringwekkend mooi! British Blues associeert men soms wel eens met fifties, jump, rock-'n-roll, jazz, soul, funk en blues. Toch verstaan frontman Richie Milton en zijn Lowdown perfect de kunst om dit alles op een verpletterende manier te brengen.

Het pas uitgebrachte album "Bluesique" is een perfecte illustratie van hoe het kan en eigenlijk hoort. Alle muzikanten zijn heel professioneel, o. Invloeden van mambo en Caribbean mixen de muzikanten in soul en rock-'n-rollsongs zoals in "If Love Is A Crime" en het afsluitende "Goodbye Song", zodat gebrek aan originaliteit absoluut uit den boze is.

Dat zelfs blues voor dit explosief sextet geen geheimen heeft, bewijzen ze zo maar eventjes in "Life Is Strange". Wie van meer dan alleen maar pure blues houdt, is bij deze gewaarschuwd! Voorbeeld: de nieuwe John Hiatt! En dat dit laatste viertal meer aandacht verdient staat voor mij vast na het beluisteren van "Cradle To The Grave". Met dit debuut, welke ik tot mijn schande weken onaangeroerd heb laten liggen, gaat deze telg van de Joe Pitts clang me onverwachts toch nog een prettige vakantie bezorgen.

Genieten van soms heftige gitaren, van Joe Pitts en Darrell Davis, gitaren die vervolgens ook weer fraai ingehouden kunnen klinken. Sommige nummers worden gelardeerd met solide gitaarsoli, en andere glijden rustig voorbij. Dit jaar alleen al heeft deze opnamestudio Sterling Sound, maar liefst drieenzestig nominaties op hun naam staan. De opnames gebeurden in de Lonesome Oak Studio, in Hardin Arkansas, over een periode van zes maanden. Het schrijversduo Pitts en Davis hebben goed geluisterd naar Gov'T Mule, Allman Brothers en Black Crowes, om maar eens een paar namen te noemen, en zijn hoorbaar bekend met een groot deel van de catalogus van alle Southern labels.

Al die invloeden verwerken ze in hun muziek. Muziek die direct vertrouwd klinkt. Southern, blues, jam en rock spelen de hoofdrol op dit album en dat klinkt ontzettend mooi. Mooi laidback met alle ruimte voor lekker gitaarspel. Soms sloom en dromerig, soms fel en stevig. Heerlijk bluesy gitaarspel, lekkere lome zang en een geluid dat zowel tijdloos als eigentijds klinkt. Liquid Groove Waar vindt ik kracht? - Piet Sybrandy - Kent u deze Christus niet?

(Vinyl) kent zijn klassiekers, maar weet ook wat er anno leeft. Heel veel pretenties hebben de heren van Liquid Groove Mojo niet. Ze willen gewoon lekkere muziek maken en daar zijn ze wat ons betreft uitstekend in geslaagd. Een zeer aangename verrassing!

Original hard edge blues, mixed with alternative and rock. De muziek van Blues is moeilijk te categoriseren. Als je zegt dat het blues is heb je voor een klein deel gelijk, want zijn muziek heeft duidelijk zijn wortels in de blues. Toch ontstijgt hij het genre met gemak. Je kunt het deltablues noemen, en dan kom je al wat dichter in de buurt.

Zijn muziek maakt een zeer ontspannen indruk, maar als je "Not Good Lookin'" draait, merk je dat je toch steeds op het puntje van je stoel zit te luisteren, omdat de muziek weliswaar relaxed overkomt, maar ondertussen ook ongehoord spannend is.

Het is jammer als de plaat is afgelopen. Sommige nummers lijken op het eerste gehoor rustig door te kabbelen, maar toch blijft de boog in de meeste nummers goed gespannen.

Voor mij had hij die spanning nog best wat langer vol mogen houden en net als in de titeltrack "Not Good Lookin'", een nummer dat ruim zeven minuten duurt, verveelt me nog lang niet als het afgelopen is. Sinds zijn veertien jaar speelt Ron reeds gitaar en bewijst met deze cd dat hij tot de absolute top behoort, want hij maakt er een echte Bluesplaat van. Dat betekent om te beginnen dat er ingetogen maar toch heel scherp gespeeld wordt, op zo'n manier dat je af en toe je adem inhoudt, zo spannend weet hij het te maken.

Tegelijkertijd klinkt het allemaal buitengewoon laid-back. Ron is een fenomenaal goede gitarist, maar pakt tevens met alle andere instrumenten zelf uit op deze plaat. Het is daardoor een soloplaat geworden, maar zo klinkt het niet, mede dankzij de accenten die op de juiste momenten worden toegevoegd, daardoor worden de nummers alleen maar sterker. En wat de cd vooral zo goed maakt is dat hij met een bijzonder gevarieerd repertoire toch een cd heeft weten te maken die een eenheid vormt.

Een absolute aanrader, die als elke echt goede plaat, bij iedere draaibeurt beter wordt. Music www. William Elliott Whitmore 26 groeide op in Lee County, twee uur ten zuiden van Iowa-City aan de oever van de Mississippi, de plek waar de familieboerderij ligt en zijn ouders paarden fokten. Zijn enige muzikale invloed was de platenverzameling van zijn grootvader en de avondlijke veranda-concerten van vader op de gitaar en grootvader op de banjo.

Tot op Williams zestiende zijn vader overleed aan kanker. Twee jaar later kwam zijn moeder om bij een motorongeluk op dezelfde plek waar ze ooit haar man voor het eerst zag. Toen werd het erg stil op de boerderij. Het is dan ook geen toeval dat Whitmore grossiert in ouderwetse bluesmuziek van het treurige soort. En daar leent zijn instrumentarium van stem, banjo, of gitaar met slechts hier en daar wat verlegen percussie of een schuchtere slide-gitaar zich uitstekend voor.

Met een stem die klinkt als Tom Waits of als hij al honderd jaar katoen heeft geplukt in het zuiden van de VS, heeft Whitmore inmiddels een indrukwekkend oeuvretje gewrocht van diep-melancholieke, om niet te zeggen inktzwarte liedjes. En zo klinkt Whitmore ook weer op zijn derde album, "Ashes to Dust", alsof hij al een leven aan zich voorbij heeft zien trekken. Oude eiken kraken en langs de kant van de weg hangt een bloem, in de knop gebroken. En onderwijl wordt er alom gestorven. Verder vertelt hij verhalen over het leven in het zuiden van de USA, over de tegenslagen en over alcohol.

Maar in zijn leven is ook plaats voor liefde, zoals blijkt uit het wonderschone "When Push Comes to Love". De oerkracht van de stem en de songs van Whitmore kunnen je niet onberoerd laten. Zijn debuut "Addicted" kwam vorig jaar uit het niets, maar wat was het een mooie plaat. Diep geworteld in folk en rock, maar tegelijkertijd heerlijk toegankelijk en met een band die af en toe deed denken aan Fleetwood Mac in haar beste dagen.

Na zo'n sterk debuut kan de opvolger eigenlijk alleen maar tegenvallen, maar "My World" doet dat gelukkig niet. Het leven "on the road" inspireerde Roniger tot een aantal indrukwekkende 'love' songs. Songs die fraai worden neergezet door zijn inmiddels uitstekend ingespeelde band bestaande uit Rico Mastrodonato gitaarEamonn Flynn piano en percussionist Mark Abbott, en mooi geproduceerd door Roniger zelf en Joel Jaffe.

Maar uiteindelijk draait natuurlijk alles om Jon Roniger. Wanneer we hem horen zingen, weten we precies wat we het afgelopen jaar zo gemist hebben. Aan mannelijke singer-songwriters geen gebrek, maar er zijn er niet al teveel met de warmte en het talent van deze artiest. Het overtreffen van "Addicted" was een bij voorbaat hopeloze missie, maar nu we "My World" een paar keer gehoord hebben, beginnen we toch te geloven dat het Roniger wel degelijk gelukt is.

Om met het laatste te beginnen:"My World" gaat echt alle kanten op. Het begint met een finger-picking gitaarspel in "Not My Life", en zo'n heerlijk gitaarklanken horen we terug in "Deston Eve". Daar tegenover horen we boogie en blues in het piano gedreven "Medicine Man". Een geheel dat nog een stuk aantrekkelijker wordt door de hoge kwaliteit van deze akoestische songs, want het zijn buitengewoon aanstekelijke popliedjes die Jon Roniger ons voorschotelt.

Iets dat door de bemoeienissen van mensen die er verstand van denken te hebben helaas veel te weinig gebeurd tegenwoordig. Het resultaat is een cd waarvan liefhebbers van goede popmuziek met een rootsrandje heel erg vrolijk worden. Met platen als deze gaan we graag de zomer in.

Geweldige cd! Haar debuut album bevat elf persoonlijke liedjes waarin ze of zichzelf begeleidt op akoestische gitaar, of wordt begeleid door producer Joe Purdy die piano en nog een paar andere instrumenten bespeelt, en zelf ook een uitstekend singer-songwriter is. Overal staat haar stem centraal in de liedjes. Een stem die momenteel het meest associaties oproept met die van Sarah McLachlan. Met enkel maar haar warme stem en een akoestische gitaar verricht Catherine wonderen.

Ze schrijft zelf haar muziek, die nauw aanleunt bij folk en blues. Ze brengt haar nummers op een uiterst natuurlijke en gedreven manier. Feeny kan de meest troosteloze liedjes pennen, maar ook de meest opgewekte, vertolkt met een eenvoudige maar tevens verbluffend rake pen. De onderwerpen die ze bezingt: releaties, portretten, verlangens en maatschappijkritiek.

Bijzonder zijn de ademende refreintjes die hemelse gevoelens oproepen, mede door de fraaie invulling van multi-instrumentalist Purdy. In het nummer "Maggie", is Purdy sterk aanwezig met zijn gitaarspel. De rest van de nummers liggen in dezelfde lijn, maar laat me stellen dat alle liefhebbers van eerder genoemde dames ik de cd van Catherine Feeny van harte wil aanbevelen.

Juist in de eenvoudige begeleiding en productie zit ook meteen de schoonheid van haar muziek. Zodat deze cd wel degelijk iets heel bijzonders is.

Noorwegen hobbelde altijd wat achter de andere Scandinavische landen aan wanneer het ging om kwalitatief goede popmuziek, maar de laatste jaren lopen de Noren deze achterstand razendsnel in. De volgende Noorse troef is Minor Majority, een band die in eigen land bijna de sterrenstatus heeft bereikt en het nu eens in de rest van Europa gaat proberen. Minor Majority maakt van die typisch Scandinavische popliedjes, van die songs, waarvan ze in Noorwegen, net als in buurland Zweden ware Americana-pop weten te waarderen.

Een beetje in de trant van hun landgenoten van Midnight Choir, misschien wel hun grote voorbeelden, maar ook horen we wel iets herkenbaars van R. Door het toevoegen van viool, banjo, piano, harmonica, fluit en akkordeon heeft de muziek van Minor Majority iets bijzonders.

Iets dat nog eens wordt versterkt door de invloeden uit de alt-country en folk die onder het zoete suikerlaagje van Minor Majority popliedjes zijn verstopt. En de lentezon doet de rest waar is die zon! Liefhebbers van inventieve, onbevangen, melancholische Americana kunnen geen seconde om deze cd heen, maar eigenlijk moet iedereen met een muziekhart deze cd eens horen.

Een cd die bij eerste beluistering al een zeer aangenaam popplaatje is blijkt hierdoor ook nog eens over de nodige groeipotentie te beschikken. In een woord briljant! Born in New Mexico, living in Portland, Oregon'. Ik hou van Americana, ik hou ook van stevige muziek maar ik hou vooral van… echte liedjes. Op deze plaat staan enkel Echte Liedjes. Een tiental zelfgeschreven songs, bestaande uit country- folk- en bluesnummers.

Het blijft natuurlijk niet bij deze twee nummers, een ander hoogtepunt is "Alberta", een countrysong met het mooie pedalsteelspel van Paul Brainard the Sadies, Richmond Fontaine. Longmire kreeg ondertussen de naam van : "Portland's hired gun utility outfielder". Goede nummers hebben geen toeters en bellen nodig. Een stem, een gitaar, af en toe een riedeltje van een slide gitaar. Dat is reeds genoeg om een plaat te maken met veel speelplezier.

Veel en veel te mooi om te laten liggen dus. En mogelijk de voorbode van een ware klassieker. Het zou ons niet verbazen, want Lewi Longmire heeft het in zich. Een debuut dat opvalt door mooie ingetogen alt-country songs. Ik weet nog toen mijn oudere broer henk erbij was maar toen was het nog de Jonge Wacht. Toen hadden ze 'n soort fluwelen korte broeken met 'n heel licht blauwe blouse en 'n donker blauwe stropdas. De sonnen waren volgens mij ook donkerblauw maar dat weet ik niet meer zeher.

Ze hadden ook 'n donkere baret op. Toen ik er bij was werd alles gemoderniseerd De sokken waren beige aan die waren boven omgeslagen. Ik weet het nog goed dat mijn broek veel te groot was Mijn oudste zusje Ellie die erg goed was op de naaimachine heeft de broek mooi passend gemaakt. Wat ik niet leuk vond dat was dat ze ons vaak "de groenpoepers" noemden.

Wat ik altijd lelijk vond waren de pakjes van de gidsen, die donkere lelijke dingen. Ik denk dat die niet meer bestaan en net als de kabouters zijn ondergebracht bij de verkenners. Vroeger hadden de kabouters wel mooie pakjes Ze hadden de bijeenkomst plaats toen nog in het gebouw aan de Logtenstraat wat nu de Margrietstraat is.

Daar stond vroeger 'n molen en dat werd afgebroken alleen het onderste stuk bleef staan en daar kwamen die jonge dametjes bij elkaar. Het is zo ongeveer links van waar nu reisburo Trips is. Ik vond die kleding echt mooi, zeker als je mee deden aan 'n wandeltocht en ze er allemaal pico-bello uit zagen. Ik vond nog 'n kleurenfoto van zo'n meisje in kleding wat ergens in 'n museum stond, dus is het 'n pop. Maar het ziet er prachtig uit. Ik weet niet echt of het helemaal precies is zoals het vroeger in mijn jonge jaren was Achter het meisje staat trouwens 'n jongen die bij de welpen was.

Ze vragen wel 'ns aan mij wat ik vind van Bartholomeus Eerlijk zeggen? Nou ik vind het echt zwaar klo Ik weet dat niet alles kan blijven staan Ik ben pas gaan kijken hoe het er uitzag op ons Koningsplein Kijk dan moet je echt naar Hans Anders. Waardeloos als je het mij vraagt. Het enige wat bleef is het beeldje wat ooit in ons bejaardencentrum ingemetseld zat Nou nou Ik laat vandaag iets heel raars zien en waar ik het over heb is ook heel raar.

Ik ben 'n tijd geleden beheerder geworden van de nieuwe site "Asten zoals het was" en het is 'n groot succes want inmiddels zitten we al boven de leden Ik kreeg 'n berichtje hierover maar ik denk, zal mij 'n worst wezen ik zet het er nog 'n keer op. Maar omdat ik beheerder ben van Asten zoals het was dat 'n onderdeel is van meer als 75 van zulke pagina's in Brabant, kreeg de maker van die sites 'n bericht dat dit niet te vaak moest gebeuren want dan konden al die sites wel 'ns geblokkeerd worden.

Kijk dat is iets wat ik niet wil, maar ook nog niet wist en toen ik het de derde keer probeerde, zondar er iets bij te vermelden, kreeg ik 'n blokkade van 1 week.

Maar nu over die zwarte Piet. Nee, we moeten die niet op onze site gaan zetten want dan krijgen we onheroepelijk trubbels. Maar wat is er nu zo verkeerd aan die zwarte Piet? Het heeft niks met racisme te maken Nu zijn er donkere mensen die daar maar over blijven zeuren, trouwens ook 'n stel blanken doen dat. Ik zag pas zo'n donker iemand op tv en die vertelde dat het steeds erger wordt met de discriminatie, ik dacht ja hoe kan dat? Omdat ze er maar over door blijven zeuren over die zwarte Piet.

Als ze dat niet deden was het zo opgelost allemaal. Maar nu over wat ik meemaakte. Ik sta in de winkel waar ze gereedschap verkochten en er staat "iemand" langs mij en die zegt tegen de verkoopster: Wat kost daar zo'n dikkepeerzaag? Haha, ik denk hoor ik dat goed? Mensen zeuren over zwarte Piet dat het over slavernij gaat en die man gebruikt 'n scheldwoord om een machine te kopen Het moet toch niet gekker worden Hahaha, of was het omdat ik mijn hoor apparaat niet in had?

Maar ik laat me niet vergelijken met 'n stuk gereedschap, echt niet En Toen Peer? Wanneer je net als ik COPD patient bent en last hebt van je longen, last met ademhalen, dan is het met 25 graden en hoger echt geen doen, ik snak naar adem, moet extra "puffertjes" gebruiken om aan lucht te komen. Gelukkig zijn er in de zomerperiode ook fijne dagen en die komen er nu aan, vanaf vandaag tot volgende week ziet het er voor mij geweldig uit.

Nee regenbuien hoeven van mij ook niet maar als ik moet kiezen tussen 30 graden en 20 graden met regen Binnen regent het bij ons toch niet en ik zit graag binnen. Wij hebben in Asten wel foto's van vroeger van bedrijven waar het hele personeel op staat, neem bij voorbeeld die foto van Sjang Hoefnagels van de koekfabriek de "drie kronen" waar 'n foto van is en ook die van drukkerij Schriks met de directie en het voltallige personeel.

In Eindhoven maakte ze er vroeger ook eentje van het hele personeel toen mijn moeder er nog werkte. Die staat hier bij, hahahahahaha zijn er vijf duizend die er toen werkten Ik vond het maar onzin maar van de andere kant ook wel weer grappig Neem gewoon 'n keertje 'n "Slkipperdag".

Maar wat heb je er aan Daarbij is het zo, als je buiten slippers draagt dan weet je dat het heet is en zonnig en dat is iets waar ik niet van hou Dus binnen draag ik slippers en buiten? Dus wil ik wel 'n snipperdag maar echt geen "slipperdag". Ik moest nog 'ns 'n keertje mijn bloed na laten kijken want het is goed dat "oudere" net als ik gecontroleerd worden. Dus moest ik bloed gaan prikken bij het diagnostisch-centrum in Asten en omdat ik toch moest sporten bij de fysio kwam dat goed uit om dat te combineren.

Dus was ik op tijd aan gelopen met de rollator naar fysio-campanula want daar is ook de ingang naar het diagno0stisch-centrum Tenminste dat was eerst zo, maar nu hebben ze die verhuisd naar de andere kant waar vroeger de Zorgboog was. Toen dacht ik, hadden ze dat niet 'ns ergens bekend kunnen maken want ik heb het echt nergens zien staan. Kijk als ze dat nu eens aan Siris doorgeven dan zien we dat.

Maar goed, misschien heb ik het allemaal over het hoofd gezien daarom wil ik het hier toch even aangeven dat het nu vlakbij de "pillenautomaat" is. Nu had ik vandaag wel pech met de prik want ik voelde al toen die prik werd gezet dat het wat pijn deed Dat het zo erg zou worden had ik ook niet verwacht.

Maar goed Ik zat nog 'ns te denken aan de afgelopen feestdagen En dan ben je blij als je 'ns 'n paar dagen vrij hebt. Natuurlijk was je dat op zaterdag en zondag maar zo af en toe door de week was ook wel fijn en zo rond Pasen heb je 'n stel van die dagen. Dat is nu nog wel zo maar de helft van nederland weet niet eens waarom ze eigenlijk vrij zijn. Beginnen met 2de Paasdag, dat was zo'n extra dag, op 5 april was. De volgende kwam al snel op 27 april, de koningsdag wat wij vroeger op 30 april hadden.

Bevrijdingsdag hadden we vroeger ook vrij op 5 mei maar die heeft de regering van ons "gejat". Maar op 13 mei hadden we Hemelvaartsdag en kinderen van vroeger weten nog dat Jesus dan ten Hemel steeg. Als je dat nu zegt tegen de kinderen dan zeggen ze misschien wel: "hoe ging die? ERn dan staat de jeugd helemaal met hun oren te klapperen als ik vertel dat met Hemelvaart Jesus naar de Hemel was gegaan maar beloofd had om altijd bij zijn volgers te zijn. Dat deed Hij, als voorbeeld met Pinksteren Hij verliet hen en ging naar de hemel, echter, de Geest van Jezus kwam met Pinksteren op de discipelen en vervulde Jezus zijn belofte om altijd bij de discipelen te zijn.

Dat gebeurde in de gedaante van vurige tongen. Het mooie was dat zijn apostelen konden communiceren met alle mensen want ze konden ineens talen spreken die ze nooit hadden geleerd. Dat was dus in mei en dan moeten we wachten op weer 'n extra vrije dag tot Kerstmis.

Maar kerstmis valt altijd op 25 en 26 december en had was echt kl Ooit meegemaakt Peer? Dat zal ik je vertellen want dat weet ik nog wel In was de volgende maar toen was ik aow-er, dus altijd vrij. In was het weer en degene die nog altijd moeten werken hebben volgend jaar pech want in valt 1ste Kerstdag op zaterdag en de 2de op zondag Alles veranderde De tuinstoelen Dan ging nog wel maar bij de diverse cafe's die 'n terras hadden stonden dit soort stoelen Als je even had gezeten stonden de ribbels in je kont zeker als je 'n dunnere broek aan had.

Smerige ondingen vond ik het maar voor de cafe-houders was het makkelijk want ze konden die 's nachts buiten laten staan, ook als het regende was dat niet erg. Nee ik vond het 'n waardeloze uitvinding en ik vond het, om het heel erg aan te duiden: "tien kirre niks".

Degene die dit had uitgevonden moesten ze voor straf zeker drie weken met z'n blote kont op zo'n stoel vastbinden Je ziet hierboven wasknijpers, de linkse zijn die van vroeger maar wie ze maakte weet ik eigenlijk niet. De rechtse zijn van later en wie die maakte weet ik weer wel.

Tenminste, men zei dat altijd. Nederland kwam steeds meer vol boeven zitten en die gingen het gevang in Nee, die moesten werken voor extra dingen en een van die baantjes was wasknijpers maken.

Ik weet nog van heel vroeger dat ons moeder de oude die hier aan de linkerkant gebruikte maar meeste tijd zag je ze met die rechtse bezig. Nu hadden we rijdende receptie i. De mensen die op receptie kwamen kregen zo'n dingetje voor thuis bij de koffie.

Ik hoop dat we niemand zijn vergeten om die mee te geven, want dat zou misschien wel 'n keertje zijn gebeurd al hopen we van niet. Hieronder zoals ons Nancy die in elkaar heeft gezet en beschreven. Leuk toch? Ik zag pas op mijn andere website deze foto voorbij komen van de oude kerk van Ommel maar dat plaatje deed me meteen denken aan het torentje in Italie, "de Toren van Pisa".

Ik dacht die ga ik toch maar even rechtzetten want dat is zo toch geen gezicht. Wanneer je 'n beetje handig bent met diverse fotoprogramma's dan lukt dat best goed. Bijna iedereen zit tegenwoordig op feesboek facebook want anders "heurdege dur nie mer bij" zeggen ze. Alle nieuwtjes, roddels en andere din gen komen er voorbij. Ik ben er achter gekomen dat je niet zomaar alles kunt zeggen Nu ben ik dus beheerder van "Asten zoals het was" en ik dacht, niet op deze manier, dan maar op 'n andere manier en ik schreef niet meer zwarte Piet maar iemand met 'n donkere kleur, dat vonden ze geen goeie formulering en ze vonden het haatdragend taalgebruik Ik kan wel alles kijken maar niet meer reageren of er iets op zetten.

Het vervelende is dat het volgens mij via het i. Slechte zaak van facebook vind ik Maar goed schijnbaar zit het daar zo in elkaar en je kunt er niks tegen doen. Ik wil wel iets zeggen over iets wat je op facebook zet en 'n fout maakt. Veel mensen laten dat staan en corrigeren dat door weer 'n nieuwe reactie te schrijven maar dat hoeft niet. Als je iets hebt geplaatst en je vind de tekst achteraf niet goed, ga dan rechtsboven naar de drie puntjes Dan staat je tekst er wel goed op Je kunt ook 'n nieuwe tekst maken er eerst de oude verwijderen zoals je ziet Nee dat heb ik nooit Meestal droom ik leuke dingen En lachen is echt gezond.

Kun je je een moment herinneren dat je zo hard in de lach schoot dat het pijn deed in je buik? Dat je het bijna in je broek deed van het lachen? Een moment dat de tranen over je wangen liepen en dat je niet meer kon stoppen? Waarschijnlijk ontstaat er al een glimlach op je gezicht als je terugdenkt aan die grappige situatie. Verantwoordelijkheden in het dagelijks leven zorgen ervoor dat we "vergeten" te lachen. Jammer, want het is goed voor je gezondheid om regelmatig te lachen.

Het werkt onder andere als een vorm van meditatie om je mentaal te ontspannen en te genieten van het moment. Lachen doen wij trouwens thuis heel veel. Als mijn vriend Jan van Eijk komt liggen we ooit plat op de bank van het lachen. Misschien is het daarom dat wij oud aan het worden zijn. Nee we voelen ons niet oud, we worden oud, tenminste dat hopen we en als we zo doorgaan met lachen zal dat ook best wel.

Deze "selfie" heb ik gemaakt toen de vogeltjes achter in de tuin aan het eten waren van het brood wat wij ze altijd geven en de hond van ons Nancy er steeds achteraan renden en wegjoeg Zo af en toe dan krijg je mailtjes en berichtjes, vaak van vrienden en kennissen maar ook van de dokterspost en de belastingdienst.

Maar ik krijg er wel ruim honderd op 'n dag. Allemaal bras, op 'n paar na dan. Die gaan rechtstreeks de vuilnisbak in, ik kijk ze niet eens. Maar nu kreeg ik weer ergens berichtjes al weet ik niet waar en daar stonden deze berichtjes op Nou ja, ik zit niet op die rommel te wachten en ik heb er eigenlijk ook geen iedee van met welk programma ik ze binnen kreeg, maar dat zal ik binnenkort 'ns uitzoeken en dan gooi ik die hele zooi weg. Het valt wel op dat het allemaal dames zijn die iets van me willen Ze zullen denk ik niet weten dat ik bijna 50 jaar getrouwd ben en 75 jaar oud ben anders stuurde ze zoiets niet.

Nu moet ik wel even zeggen Dus als je ooit zoiets krijgt Ik laat jullie nog weten als ik heb gevonden wie hier achter zit Af en toe is het druk achter ons huis in de tuin. Ik heb 'n gruwelijke hekel aan de laatste snee van 'n brood, "ut keuntje". Ik vind dat smerig, altijd 'n hekel aan gehad. Toen ik vroeger als kind thuis zat te eten haalde ik altijd de donkere korstjes van het brood en stak die stiekum in m'n zak om die later buiten weg te gooien.

Ook die vond ik vies. Nu is het ook geluk hebben voor de gevleugelde vriendjes want het kontje snij ik nu in kleine stukjes en geef die aan de vogeltjes, want die hebben het al moeilijk genoeg. Ik maakte drie foto's van het mooie gebeuren achter ons huis Kijk die vogeltjes zijn er blij mee maar het moet niet te gek worden Dialect is geweldig, zeker Astens dialect Ik maak graag m'n liedjes in Astens dialect, heerlijk om te doen maar ik denk dat iemand uit Friesland mij niet kan verstaan Ik heb nog wat woorden gevonden die echt niemand kan ontcijferen, daar moet je echt 'n Brabander voor zijn, of misschien wel 'n Astenaar.

En deze: Wa zittege tog wir dun hillen tijd te "schrawse". Wat dacht je van: Wa kiektege tog wir "knoerzig" vundaag. Wij hadde die dieren vroeger thuis: Heddege de "kneend" al voejur gegivve" Ken je misschien de aanduiding nog: Die vent zit wel goe in de "slappe was". Als je met 'n meisje thuis kwam em ze zeiden thuis de volgende zin dan was het niet goed: Wa heddege naw wir vur un "doeruske".

En als je niet tegen 'n spuitje kon zoals nu met de coronaspuit dan kon het volgende wel 'ns gebeuren: Hij is "vanzuneigegegoa". Heerlijk dialect, prachtig Oke dan zal ik het zeggen. Snebbel is dat je met je mond overal tussen zat. Schrawse is nogal luid of hard praten. Kroerzig is niet lekker kijken maar beetje kwaad. Kneend dat zijn gewoon konijnen, het is het meevoud van knijn, konijn dus.

Slappe was, hij zit goed in de slappe was, hij is best wel rijk. Wirskante dat is niet een kant maar aan allebei de kante, links en rechts, hier en daar. Geschandeliseerd dat betekend dat iets al beschadigd is. Doeruske dat noemde ze 'n meisje dat er niet echt netjes uit zag.

Vanzuneigegegoa is dat iemand is flauw gevallen. Een van de mooiste: "hij zit min zun vuut in ut wattur te poelieje". Zoek dat zelf maar 'ns uit Soms zijn er bedrijven die wel zo netjes zijn om je goed te behandelen. In dit geval is het Bon-Pri. Daar had mijn vrouw 'n bestelling geplaatst en daar moet jezelf de verzendkosten betalen Wij wisten dat maar we hadden dat op vrijdag besteld, net voor koningsdag maar voordat we het thuis kregen hadden we al mail ontvangen waarin stond dat we geen verzendkosten behoefde te betalen als we op koningsdag bestelden.

Kijk dan voelen we ons 'n beetje bij de neus genomen. Want we hadden ons pakketje nog niet eens binnen en nu hoeven ze geen verzendkosten te betalen. Dus schrijf ik 'n mailtje terug en vertel wat het geval was Gelukkig namen ze het goed op en nu kreeg ik bovenstaande mail.

Kijk dat noem ik weer wel service Dus geef ik Bon-Pri Als je het nu ziet dan is het eigenlijk gewoon lachenswerk Ons Ellie is bij ons de oudste en geboren in Ik moet zeggen dat toen de namen al iets moderner waren geworden. Want hoe waren de namen van de ouderen van vroeger uit d'n Himmel, de echte oudere bedoel ik dan De namen van nu die populair zijn, meisjes en jongens door elkaar maar dan van tweelingen, zie plaatje van sterrenbeeld van tweelingen Tja als ik heel eerlijk moet zijn, ik hoor jullie al denken "Peer dun aawurwetse", dan moet ik er toch niet aan denken dat ik tegen iemand moet zeggen Als je 'n beetje handig bent op de pc en je hebt veel programma's en daarbij zit je geregeld wat te doen, te "hannessen" met zo'n programma, dan kan je mensen op het verkeerde been zetten.

Je denkt dat het is wat je ziet maar het is niet omdat ik dat kan door 'n paar handigheidjes. Ik ben nog nooit in Parijs geweest en ook niet in Londen. Ik zit op het moment dat ik dit schrijf en plaats te kijken naar het debat wat rechtstreeks op de tv te zien is.

Daar zitten die regeringsmensen die bijna alles verkeerd doen, weten dat ze het verkeerd hebben gedaan, en die er alles aan doen om het in de doofstop te stoppen. Ook zij doen als ik Wanneer je de tv aanzet, wanneer je de krant leest of wanneer je op internet rond kijkt Nu ook met corona Waar we vorig jaar rond deze tijd niet in de zorgcentra of bejaardenhuizen mochten komen omdat we niet wisten wat ons stond te gebeuren en er veel mensen dood gingen aan dit verschrikkelijke iets is het nu wel wat beter in ons land Maar soms zijn er ook nog wel leuke dingen.

Ik zag deze foto voorbij en toen dacht ik Gelukkig zijn ze bij ons ons allemaal, zoals wij dat noemen "reejeluk fief". Dit stond er Hij is 85 jaar oud en neemt steeds de hand van zijn vrouw vast waar ze ook heen gaan. Toen men aan hem vroeg waarom zijn vrouw zo afgeleid was, alsof ze hem niet volgde, zei hij: "ze heeft alzheimer". Ze vroegen hem vervolgens of zijn vrouw zich zorgen zou maken als hij haar hand zou loslaten. Hij zei: "ze weet niet wie ik ben, ze herkent me al jaren niet meer".

Verrast zei men: "en toch neem je ze nog elke dag bij de hand De meeste mensen weten wel wat het zijn Het zijn de korte weggetjes die ontstaan als veel mensen 'n tussenweg kiezen om ergens naar toe te gaan, bijvoorbeeld om een stukje af te snijden. Vroeger waren er veel van dit soort paadjes Ik vond deze duidelijke pad nog in de Kerkstraat. Vroeger was de politiekazerne in de Emmastraat waar later de Rabobank kwam.

Maar toen werd er 'n nieuw gebouwd in de Kerkstraat op de plaats waar dit olifantenpaadje was gemaakt Eerst werd er vanuit de Kerkstraat richting Kruiskensweg 'n klein stukje afgesneden maar later werd er 'n nog groter stuk afgesneden door de lopende en fietsende jeugd. Rechtsboven het huis bij het witgelekruisgebouw. Onderaan rechts de oude gymzaal en in het midden het patronaat. Mijn schoonmoeder wilde jaren geleden graag 'n dvd-speler.

Ze was toen al oud en kon niet goed overweg met de electrische apparaten van de moderne tijd. Ze maken die dingen ook zo ontzettende ingewikkeld dat het voor ouderen ook niet meer te doen is.

Dus ging ik naar Michael jeuken en probeerde wat spelers uit en toen vond ik er eentje die je als volgt moest bedienen Makkelijk dus, zonder poespas.

Het is gewoon te gek om die apparatuur van tegenwoordig, je moet er onderhand 'n cursus voor hebben gevolgd om zo'n ding aan de gang te krijgen.

Toch wil ik het wel even hebben over zo'n nieuw apparaat waar je alles mee kan. Heel wat jaartjes terug hadden we de wasmachine met 'n aparte centrifuge, maar dat is allang uit d'n boze want de wasmachine doet de was zelf centrifugeren. De machines van tegenwoordig kunnen zelf alles Zelfs op je mobieltje kun je zien wanneer de was klaar is Nee dat moet je zelf nog maar er worden tegenwoordig weinig dingen gestreken Over 'n paar jaar zit er ook 'n tv in zodat je ook wat kunt kijken als je de was uit de machine haalt, of doet die nieuwste machine dat dan ook al voor je?

Toch ga ik terug naar de eerste echte wasmachine Hoe werd de machine eigenlijk bedacht? Er wordt gezegd dat vele eeuwen geleden mensen die vaak op zee gingen op schepen een originele manier van wassen bedachten. Ze maakten kleding en vuile was aan een touw vast met knopen en gooiden ze in het water. En de zeegolven wasten de was, waardoor het vuil op het schip werd weggespoeld. Zij was dus eigenlijk de voorloper van de moderne wasmachine. Toen ik keine was had ons moeder ook 'n wasmachine, dat weet ik nog goed Toch was er voor die electrische nog zo'n machine Waar vindt ik kracht?

- Piet Sybrandy - Kent u deze Christus niet? (Vinyl) eerste wasmachines werden met de hand aangedreven. De Amerikaan Louis Goldenberg uit New Jersey heeft aan het eind van de negentiende of begin twintigste eeuw de elektrisch aangedreven wasmachine uitgevonden. In het midden van de twintigste eeuw werd de langzaamwasser veel gebruikt, die alleen geautomatiseerd was voor het bewegen van het wasgoed in een soort tobbe. De snelwasser, waarbij een snel ronddraaiende rozet pulsator het waswater laat circuleren, maar het bleek toch niet zo'n fijn ding te zijn Het enige grote verschil zit m in de opvatting over onkruid.

Waar we in de tuin nogal eens spontaan opgekomen groeisels als onkruid bestempelen, kennen wij als redactie dat begrip niet. Wat u spontaan aanlevert, plaatsen wij met plezier. Hopelijk beleeft u evenveel plezier met deze zomerse editie van Wijkkrant Welgelegen.

En denkt u bij gelegenheid eens aan een bijdrage van eigen hand. Annemarie Broek. Deze afgelopen maanden zijn wat betreft het wijkraadwerk meestal de drukste maanden van het jaar, hoewel dat niet altijd zichtbaar is. Achter de schermen gebeurt er veel. Het is wennen aan het nieuwe college van wethouders bij de gemeente. In de derde week van mei zijn de nieuwe wethouders aangetreden.

Er zijn oude bekende gezichten met andere taken en nieuwe personen. Wij hebben maar direct het initiatief genomen om wethouder Jack van der Hoek te vragen naar de gemeentelijke plannen met de burgerparticipatie en de rol van de wijkraden daarin.

We gaan daarover binnenkort met hem in gesprek. Binnen de wijkraad is een nieuwe werkgroep gestart de Werkgroep Onderlinge Betrokkenheid die zich met dit onderwerp gaat bezighouden. Inmiddels is Bevrijdingspop alweer een tijdje geleden. Het gras van het Frederikspark ligt er ogenschijnlijk weer redelijk bij. Met de afspraken over de bescherming van het park liep het echter een beetje anders.

Dat leest u verderop in deze wijkkrant. Begin juni is de nieuwe parkeergarage van provincie en gemeente geopend voor gebruik. De wijkraad heeft een visie ingediend op het inrichtingsplan voor de oostzijde van de Dreef, die u kunt maandag 13 oktober maandag 23 november Alle vergaderingen beginnen om uur.

In september organiseert de Provincie feestelijkheden om de afronding van de renovaties aan het Houtplein en de Parkeergarage te vieren. Hart heeft plannen om in het laatste weekend van augustus een feestelijke opening van het gebouw Kleine Houtweg 18 te organiseren en daar ook de omgeving bij te betrekken.

Onlangs is er een kennismakingsgesprek geweest met de nieuwe interim-directeur van Hart, Maurits Haenen. Daarbij was ook aanwezig Dick Winnubst, voorzitter van de Raad van Toezicht. De verbouwing van het achtergebouw Kleine Houtweg 24 is in volle gang. Hart gaat ervan uit dit gebouw in september te kunnen betrekken, tenzij de rechter anders beslist. Over de rechtsgang naar de bestuursrechter is nog geen nieuws op dit moment.

Het Kinderfeest, volgens traditie op de laatste zondag van augustus voor de scholen weer beginnen, komt er weer aan! Neem vooral een kijkje op onze website voor de laatste informatie over onze wijk, Vanaf deze plek wens ik u een heel goede zomer.

In het januarinummer van de wijkkrant heeft u al kunnen lezen dat er een werkgroep is samengesteld die zich bezig houdt met onderlinge betrokkenheid op sociaal gebied binnen onze wijk. Dit tegen de achtergrond van het participatiebeleid vanuit de overheid en de daaruit voortvloeiende gemeentelijke veranderingen in het sociale domein. De voorlopige taakomschrijving van de werkgroep laat zich het best vatten in het onderzoeken van de vraag: Welke condities kan de werkgroep scheppen opdat de wijkbewoners van wijk Welgelegen uitgenodigd worden tot actieve onderlinge betrokkenheid?

Aandachtspunten in dit onderzoek zijn onder meer: Hoe ziet de gemeente de rol van wijkraden in dit licht Hoe kijkt u eigenlijk tegen het onderwerp aan?

Hoe kan de wijkraad bevorderen dat bewoners elkaar voldoende leren kennen om hulp of zorg aan te bieden of te kunnen vragen wanneer men dat wil of nodig heeft? Antwoorden op die vragen mag u komen geven op een bewonersbijeenkomst in het laatste kwartaal van dit jaar. Doet u mee om ons te helpen bij de oplossing van dit vraagstuk? Zonder uw input is het voor ons onmogelijk om de juiste acties te nemen of te ondersteunen!

Houd voor de uitnodiging van de bewonersbijeenkomst de volgende wijkkrant in de gaten. Natuurlijk staat de werkgroep altijd open voor suggesties, dus daarmee hoeft u niet te wachten! Hebt u een idee, mailt of belt u dan rustig met de werkgroepleden; mailadressen en telefoonnummers vindt u op de website. Intussen zit de werkgroep natuurlijk niet stil. U hebt al iets in de wijkkrant kunnen lezen. In regelmatige bijeenkomsten bespreken wij de lopende activiteiten en onderzoeken wij welke partners in of buiten de wijk een ondersteunende rol kunnen spelen.

We hebben uw hulp hard nodig, dus suggesties of vragen zijn meer dan welkom! Roel Ebbinge namens de werkgroep Onderlinge Betrokkenheid 3 3. Door tijdgebrek, ook weer een gevolg van de bezuinigingen, heeft de gemeente hiermee nog niets gedaan. De tijd begint wel te dringen, want in het najaar moet als vervolg daarop een werkplan worden gemaakt.

Wel zal in het Frederikspark herstel van de grasmat plaatsvinden. Ook wordt het kale deel langs de Kleine Houtweg nog aangepakt door openmaken van de verharde grond en inzaaien. Naast de belasting door Bevrijdingspop heeft dit deel ook te lijden gehad van de grote hoeveelheid spelende kinderen van de Dreefschool. Het is niet de bedoeling dat de bij de school schelpenpad en speelplaats en dependance Kleine Houtweg schoolplein aanwezige ruimte wordt uitgebreid met het park.

Daarover zal in het wijkgesprek met de gemeente worden aangedrongen dat dit punt bij de school duidelijk moet zijn. Dat gebeurt momenteel niet met als gevolg veel onnodige schade. Voor de Haarlemmerhout is het werkplan inmiddels zo goed als rond. Naast regulier onderhoud aan paden, opschonen van de vakken langs de rand van de Wagenweg en Spanjaardslaan en inplanten van de kale stormvlakken, is het nieuwe ontwerp van de entree bij Dreefzicht in ontwikkeling. Een beter gecamoufleerde parkeervoorziening zou het aanzicht van het fraaie gebouw ten goede komen.

Ook een betere indeling van het gebied rond de koepel in Eindenhout staat als ontwerpopgave op de rol. Udo Kluijver Stand van zaken Hildebrandmonument Met het Hildebrandmonument gaat het volgens planning goed.

De rododendrons zijn leuk aangeslagen en tonen dat met uitbundige bloei. Dat is al een beetje genieten. Ook de struiken rondom de fontein doen het naar wens. De beelden zijn in de maak bij de metaalgieterij en het verlichtingsplan is nagenoeg rond.

Aan voorkoming van vandalisme wordt gewerkt. Rond bevrijdingspop hebben vandalen al bouwhekken en andere troep in de fonteinbak gegooid. Het toezicht moet dus beter. Reden voor ons om extra aandacht te schenken aan de veiligheid en het treffen van de noodzakelijke voorzieningen. Laatste nieuws: op 13 september van dit jaar zal de beeldengroep officieel onthuld worden. Bij deze gelegenheid presenteert Stichting Herstel Hildebrand Monument een nieuw boek boek vol verhalen over het monument.

Udo Kluijver 5 5. Saskia Keijzer, manager Servicepaspoort, komt u alles vertellen over de voordelen van een Servicepaspoort. Wat kunt u daarmee en wat zijn de voordelen?

De zorg gaat in veranderen en er zal meer gevraagd worden van uw eigen kracht en uw eigen redzaamheid. De diensten van Servicepaspoort zijn een goede aanvulling om langer thuis te blijven wonen. Denk hierbij aan persoonsalarmering, boodschappenservice, hovenier, huishoudelijke hulp, maaltijdservice, pedicure aan huis enzovoorts.

Voor een compleet overzicht van onze diensten en producten kunt u terecht op onze website: Uiteraard hebt u vele vragen. Deze ochtend belooft interessant te worden voor iedereen. Samen Zorgen met Tandem Datum: 29 oktober Tijd: Tandem is de organisatie die het allemaal bij elkaar brengt. Samen Zorgen daar staan wij voor. Tandem biedt ondersteuning en vindt oplossingen voor de situatie van de mantelzorger. Soms is een gesprek al voldoende. Met elkaar zorgen we dat mantelzorg bloeit en dat de mantelzorger in balans blijft.

Op woensdag 29 oktober vindt er een themabijeenkomst plaats waarin een werknemer van Tandem uitleg geeft over bovenstaande onderwerpen en waarin u al uw vragen kan stellen. Aanmelden Voor beide bijeenkomsten kunt u zich aanmelden via ons telefoonnummer of op ons adres Locatie: Buurtteam Rozentuin gebouw Erasmuscollege Vlietsorgstraat 15, derde etage JB Haarlem 6 6.

Voor wie het artikel gemist heeft, hierbij een samenvatting: Eet U Mee? Zijn filosofie is dat je overal de wereld kan verbeteren, maar ga eerst maar in je eigen buurt kijken. De vriendinnen hebben het idee opgepakt om een website te starten waarbij mensen die willen koken en mensen die daarvan willen meegenieten het eten en het gezelschapbij elkaar gebracht worden. Het project is gestart in Haarlem en Amsterdam en de bedoeling is om het in heel Nederland te activeren. In september was het eerste door Klaartje gekookte diner in Haarlem, ze sprak mensen op straat aan om ze uit te nodigen en die vertelden het daarna weer door aan hun buren.

Meestal gaan vier tot zes mensen aan tafel, in een gevarieerd gezelschap, van jong tot oud, man, vrouw en verschillende achtergronden. Voor sommigen gaat het om het samen eten, voor anderen om het koken of om de gezelligheid.

Het initiatief Eet U Mee? Op de website kunnen mensen zich aanmelden om te koken of mee te eten. Per diner wordt een bijdrage gevraagd voor de boodschappen meestal tussen de 4 en 6 euro als bijdrage in de boodschappen en soms staat erbij neem een flesje wijn mee voor de gezelligheid. Via BUUV kan ook aangegeven worden dat je voor mensen wilt koken of zou willen mee-eten; dit kan ook tegen vergoeding van de boodschappen. Mensen uit de wijk kunnen zich op de website aanbieden met een specifieke uitnodiging voor bewoners Waar vindt ik kracht?

- Piet Sybrandy - Kent u deze Christus niet? (Vinyl) de eigen wijk, of ze kunnen zelf wat buren uitnodigen die het leuk vinden om gezamenlijk te eten in verschillende samenstellingen. Het lijkt mij heel leuk om op die manier meer mensen te leren kennen in bijvoorbeeld mijn eigen straat of wijk Dus tot ziens tijdens een Eet U Mee?

Mogelijk organiseer ik het eerste etentje zelf, maar ik kan alleen maar gastvrouw zijn op een zaterdag of zondag in verband met mijn fulltime baan. Marieken Penders, of. We zochten Johan op om uit te zoeken wat deze prikkelende naam betekent. De nadruk ligt vooral op splitsing in appartementsrechten van nieuw bouwcomplexen. De opdracht kan komen van notarissen, woningcorporaties, projectontwikkelaars maar ook particulieren vertelt Johan.

Hij besteedt het grootste deel van zijn tijd aan splitsingsakten voor nieuwbouwprojecten met soms ingewikkelde WKOregelgeving. Allemaal heel specialistisch werk. Daarnaast is hij nauw betrokken bij twee projecten die veel raakvlakken hebben met ROGC. Het eerste project is: Veilig van de Veiling.

Gewone mensen hebben te weinig verstand van huizenveilingen en begrijpen ook de inhoud van de veilingsakten vaak niet. Bovendien kunnen zij niet op voorhand een financiering krijgen waardoor het voor de leek praktisch onmogelijk is een huis via de veiling te verkrijgen.

Banken willen geen risico nemen en daarom blijft de huizenveiling grotendeels in handen van de vastgoedhandelaren. De particulier die wel die stap wil nemen wordt begeleid door drie mensen van VvdV: een jurist Roerdomp zelfeen makelaar en een hypotheekadviseur. Tegen een van tevoren afgesproken vergoeding wordt de koper begeleid tot en met de overdracht bij de notaris.

Voorts is Johan kort geleden gekozen tot voorzitter van de Stichting Splitsingsakten. Deze stichting zet zich in voor het maken van betere regelgeving in splitsingsakten om daarmee de verkoopbaarheid en financierbaarheid van appartementsrechten te verbeteren. Een betere regelgeving komt ook ten goede aan het functioneren van verenigingen van eigenaren VvE s. Er is nu eenmaal veel gedoe binnen VvE s omdat de deelnemers de regels niet goed kennen: denk aan de beschikking over liften, tuinen en gemeenschappelijke ruimten.

Ontstaan van het idee ROGC. Wat houdt splitsen in? Een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woonhuis, kan verdeeld worden in twee of meer appartementen. Deze appartementen kunnen dan afzonderlijk verkocht worden. Zo n splitsing wordt vastgelegd in een z. De afkorting WKO staat voor Warmte Koude Opslag en is een duurzaam bodemenergiesysteem dat steeds meer wordt toegepast bij nieuwe bouwprojecten. In zijn veeljarige loopbaan als notarieel medewerker had Johan zich al kunnen specialiseren in akten voor grote bedrijven, splitsingsrechten en bijzonder vastgoed bijvoorbeeld aparte bouwconstructies, objecten op erfpacht en renovatieprojecten.

Toen zijn laatste werkgever aangaf door economische omstandigheden niet genoeg werk meer voor hem te hebben, besloot Johan alles wat hij in de loop der jaren geleerd had te gaan gebruiken in een eigen bedrijf.

Thuiswerker Zijn huidige woning bleek groot genoeg om een mooie kantoorruimte te herbergen. Voor het overige ben ik door het hele land te vinden; problemen met bijvoorbeeld erfpacht kunnen ook op Texel voorkomen. In principe run ik natuurlijk een eenmansbedrijf, maar ik werk intensief samen het verschillende disciplines zoals advocaten, notarissen en andere juristen.

Ik ondervind weinig echte concurrentie van collega s die hetzelfde doen als ik. Wel lopen er specialisten rond op de grote notariskantoren. Toekomst De markt maakt op dit moment een zekere groei door. Splitsingen in appartementsrechten komen steeds vaker voor en huizenveilingen blijven altijd, verklaart Johan. Nu er steeds meer nieuwe bouwwijzen worden ontwikkeld, moeten daar ook nieuwe denkwijzen op ontwikkeld worden.

Dat maakt het veld dynamisch. Het recht blijft uiteraard ook steeds in beweging en ontwikkeling. Aan deze beweging zal nooit een einde komen. Het werkveld wordt eigenlijk steeds interessanter en leuker. Welke eigenschappen moet je hiervoor hebben?

In eerste instantie moet je over een gedegen juridische kennis beschikken. Maar net zo belangrijk is het om goed met mensen te kunnen omgaan, mensenkennis te bezitten. Je moet zaken goed kunnen uitleggen en daarvoor is het nodig dat je ze eerst zelf goed begrijpt.

Stralende ogen Johan vertelt: Ik ben nu zo vrij als een vogeltje. Bepaal mijn eigen werktijden. Bovendien zijn al mijn zaken maatwerk; niets is standaard. Dat maakt het boeiend. Momenteel werkt hij aan een heel groot project: een combinatie van winkelcentrum met koopappartementen, huurappartementen, woonzorg en parkeren. Ik houd van ingewikkelde zaken roept hij enthousiast en zijn ogen gaan stralen als hij daaraan denkt.

Annemarie Broek 9 9. In de H. Koenenstraat woonden veel joodse gezinnen. De rabbijn van Haarlem woonde ook in deze straat. Het huis op nummer 14 werd bewoond door de familie Slager-Roet.

Ze hadden drie dochters Clara, Jetty en Nora. Het waren hardwerkende lieden. Philip had een verffabriekje in de Schaghelstraat; Hendrika dreef een winkel in huishoudelijke goederen op het Houtplein waar tegenwoordig Ristorante Napoli is gevestigd.

Ze hadden een meisje voor dag en Hendrika Slager-Roet Foto familiearchief nacht om het huishouden te runnen. De drie dochters haalden allen hun HBS-B diploma, wat in die tijd zeker niet voor de hand lag. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak was dit het eerste gezin uit Haarlem, dat ging onderduiken. Door de vooruitziende blik van Philip heeft hij joodse vrienden, familie en kennissen kunnen aanzetten om te gaan onderduiken.

Maar velen geloofden hem Open joodse huizen Dit is de titel van een project dat het Joods Historisch Museum in organiseerde om het joodse leven voor, tijdens en vlak na de tweede wereldoorlog te herinneren en te herdenken. Directe getuigen, nazaten en kenners komen met persoonlijke verhalen over vervolging, verzet en bevrijding aan de hand van bijvoorbeeld foto s, dagboekfragmenten en muziek.

Dit vindt plaats in huizen waar joodse mensen destijds woonden.

Last Lover, Sympathy For The Devil - The Rolling Stones - 50 & Counting Tour 2012 (CD), What A Difference A Day Made - Stephane Grappelli* - I Grandi Del Jazz (Vinyl, LP), Les Vieux - Linda Keel - Les Vieux/Roxy (Vinyl), Who Do You Think? - The Statler Brothers - Holy Bible: New Testament (Placed By The Statler Bros.) (, Rude - Pisspoor / Ungrateful - Straight To Hell (Handbasket Not Included) (Vinyl, LP), No Way Back - Big Dez - Wet Paint (CD, Album), Tripmaker - The Seeds - A Web Of Sound (4-Track Cartridge, Album), (Lets Get) Physical - Revolting Cocks - (Lets Get) Physical (CD), Bound Of Reflection - Sunset In July (File, MP3), Lets Fall In Love - Real Life - Send Me An Angel (Vinyl, LP), Piano Sonata No. 6 In A Major Op. 82 - Sviatoslav Richter - Weber - Brahms - Prokofiev (CD, Album), Noga - Mateusz Krautwurst - Gdzieś Pomiędzy (CD, Album)

This entry was posted in Rock. Bookmark the permalink.

9 Responses to Waar vindt ik kracht? - Piet Sybrandy - Kent u deze Christus niet? (Vinyl)

 1. Brazilkree says:

  View credits, reviews, tracks and shop for the Vinyl release of "Kent U Deze Christus Niet?" on Discogs.

 2. Tojarg says:

  Waar Vind Ik Kracht - Piet Sybrandy - Het Ruw Houten Kruis (Vinyl, LP) by Malkis Label: Fontana - • Series: Gewijde Klanken • Format: Vinyl LP, Compilation, Stereo • Country: Netherlands • Genre: Non-Music, Pop, Classical • Style: Religious.

 3. Vushicage says:

  Piet sybrandy - kent u deze christus niet? Label:fontana a1 waar vind ik kracht? A2 jozua won de slag om jericho b1 zoekt uw veiligheid bij god b2 kent u deze christus niet? (Vg+ paar lichte.

 4. Daibei says:

  Dec 17,  · Piet Sybrandy – Het Ruw' Houten Kruis. Label: Philips – QL. Series: Grand Gala Populair. de Heilige Stad: B2: Ik Bouw Op U Mijn Heiland: B3: Waar Vind Ik Kracht? B4: Jozua Won De Slag Om Jericho: B5: Zoekt Uw Veiligheid Bij God: B6: Kent U Deze Christus Niet? Ad. Credits. Leader [Choir & Orchestra] – Jack Bulterman (tracks: B3.

 5. Akidal says:

  Vandaag komt tot ons de vraag: ^Bent u opgewekt met Christus? _ Zo niet, zoekt dan het leven daar waar het alleen te vinden is. ‘Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet, 1 Joh. ’ Zo ja, verblijdt u dan in de Heere, leef in de kracht .

 6. Vikinos says:

  Apr 10,  · Zingen: meester, waar kom ik U tegen? Zingen: Eens vindt U ons, bij dag of nacht, Zingen: moe van onszelf en zonder kracht, Zingen: dorstend naar liefde en zegen. Zingen: Volgen wij, Heiland, niet uw spoor: Zingen: laten wij anderen bloeden, Zingen: geven wij pijn en angsten door - Zingen: neem ons dan onder uw hoede.

 7. Nerr says:

  maar wat ik heb, geef ik u; in de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër: Wandel! (Hand. ) Lucas, de schrijver van het boek Handelingen, brengt ons naar de tijd vlak na Pinksteren. De leerlingen brengen hun dagen zingend en dansend door in de tempel. Ze lopen over van . Ja van wat eigenlijk? Van de Heilige Geest.

 8. Kajitaxe says:

  Daartegenover beklemtoont de apostel dat hij onder u niet anders wilde weten dan de vernederende werkelijkheid van Jezus’ kruisdood. `Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest’! (1 Korintiërs 1,17; zie ook heel 1 .

 9. Kagul says:

  Mar 14,  · Op deze pagina vindt u nieuws van de gemeente en de officiële bekendmakingen van B&W. Belangrijke adressen, telefoonnummers en openingstijden: Bezoekadres Gemeente Geertruidenberg, Vrijheidstraat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *